Hardware ○ Software ○ Automatisering ○ Internet ○ Clouddiensten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid; wijzigingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met WX Automatisering , tot het door deze verkopen en/of leveren van zaken respectievelijk tot het door deze verrichten van diensten.

1.2 Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeen gekomen gelden niet algemene (inkoop- ) voorwaarden van de wederpartij, hierna: “de koper”, ook niet naast de onderhavige algemene voorwaarden van WX Automatisering.

1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op de tekst van de overeenkomst of van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien WX Automatisering daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Indien door WX Automatisering een schriftelijke offerte is uitgebracht geldt het navolgende. Tenzij in een offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn offertes van WX Automatisering vrijblijvend. Een vrijblijvende offerte kan door WX Automatisering binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.

2.2 Buiten het geval in lid 1, eerste volzin, bindt een opdracht tot levering of tot het verrichten van diensten WX Automatisering  eerst nadat deze door WX Automatisering  schriftelijk is bevestigd of nadat WX Automatisering  een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

2.3 Opgave van prijzen en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten, ander drukwerk en internet zijn niet bindend voor WX Automatisering  en de koper kan zich daarop niet beroepen.

Artikel 3 – Leveringstermijn

3.1 De opgave van een leveringstermijn of van een levertijd geschiedt altijd bij benadering (omdat WX Automatisering afhankelijk is van de door haar toeleveranciers in acht genomen leveringsduur) tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2 Is de koper een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

3.3 Indien partijen, op de voet van het hiervoor in lid 1 voorziene uitzonderingsgeval een leveringstermijn zijn overeengekomen kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden noch kan de koper aanspraak maken op enige schadevergoeding, tenzij WX Automatisering de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan voor zover van de koper instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 4 – Levering; risico-overgang

4.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt aflevering aan het adres van de koper. De wijze van vervoer staat ter keuze van WX Automatisering, tenzij partijen anders is overeengekomen

4.2 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor te leveren zaken gaat op de koper over zodra de zaken de overeengekomen plaats van aflevering bereiken en dit risico blijft verder steeds bij de koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op het moment dat WX Automatisering zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbied en de koper om welke reden dan ook niet afneemt; alsdan komen tevens alle door de koper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de koper.

4.3 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de koper aan WX Automatisering ter bewerking geeft, blijft bij de koper voor zover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.

Artikel 5 – Prijzen

5.1 Tenzij anders is overeengekomen of aangegeven zijn alle bedragen excl. BTW en andere overheidsheffingen. De prijzen zijn in Euro’s.

5.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn niet in de prijs begrepen en worden apart in rekening gebracht de kosten van verpakking en vervoer naar de plaats van aflevering, van uitlading en van verzekering.

5.3 De stijging van de kosten, die voor WX Automatisering na totstandkoming van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden – bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, sociale lasten, transportkosten – mag WX Automatisering  doorberekenen; de koper is alsdan bevoegd de overeenkomst binnen een kalenderweek na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging te ontbinden, tenzij WX Automatisering zich alsdan bereid verklaart voor de oorspronkelijke prijs te leveren. Een stijging van de BTW of van andere overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend.

Artikel 6 – Betaling; zekerheid

6.1 Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen voor levering aan particulieren en / of bedrijven, geschiedt betaling binnen 8 dagen na datum van de betreffende factuur. WX Automatisering is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan. De door de bank genoteerde valutadag geldt als dag van betaling. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, waarbij de toerekening het eerst plaatsvindt aan de langste openstaande vorderingen.

6.2 De eigendom van de geleverde zaken blijft bij WX Automatisering totdat de koper al hetgeen hij aan WX Automatisering uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. De koper is bevoegd de zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf te vervreemden. WX Automatisering is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. De koper verleent op eerste verzoek van WX Automatisering andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.

6.3 Verrekening door de koper met een tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door WX Automatisering uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.4 Bij niet-tijdige betaling raakt de koper, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag direct opeisbaar verschuldigd een rente van 1% per maand of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. WX Automatisering mag voorts, voor zover zij enige met de koper gesloten overeenkomst nog niet (geheel) heeft uitgevoerd, deze uitvoering opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is WX Automatisering bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

6.5 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor WX Automatisering verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 450.-

6.6 Hetgeen de koper uit hoofde van de overeenkomst aan WX Automatisering verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: (a) ondercuratelestelling, onder bewindstelling of overlijden van de koper, (b) surseance van betaling of faillissement van de koper of aanvraag door de koper van diens eigen faillissement, (c) besluit van de koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming, (d) ontbinding van de vennootschap van de koper, (e) meer dan twee maal niet tijdige betaling door de koper binnen een periode van twee kalendermaanden een tekort schieten door de koper dat voortduurt na ommekomst van een door WX Automatisering bij sommatie of ingebrekestelling gestelde termijn voor nakoming van de betreffende contractuele verplichting. In de genoemde gevallen is WX Automatisering bevoegd alle overeenkomsten met de koper met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer deze niet binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek en naar het oordeel van WX Automatisering passende zekerheid, voor al hetgeen de koper aan WX Automatisering  verschuldigd is en nog zal worden, heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van WX Automatisering.

Artikel 7 – Keuring en tekortkomingen; retourzendingen

7.1 De koper dient de zaken bij aflevering direct te controleren op eventuele beschadiging of tekorten in de hoeveelheid dan wel op andere direct waarneembare tekortkomingen en van zodanige tekortkomingen in voorkomend geval nauwkeurige opgave te doen op het door hem na ontvangst ondertekende vervoersdocument of aflevering bon. Onverminderd hetgeen hierna in artikel 9 is bepaald omtrent garanties dient de koper de zaken na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 24 uur na aflevering van de zaken aan WX Automatisering te melden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen.

7.2 Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond tot ontbinding van de betreffende overeenkomst noch tot enige schadevergoeding, tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorige lid bedoeld en WX Automatisering na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de koper tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7.3 De koper is alleen dan gerechtigd zaken aan WX Automatisering terug te zenden indien WX Automatisering  daartoe haar toestemming heeft gegeven, de koper over de pakbon en/of het factuurnummer beschikt en indien de zaken zich bevinden in de originele en onbeschadigde verpakking en mits WX Automatisering aan de koper een retournummer heeft opgegeven. Het retournummer dient aan de bovenkant van de retourzending te worden vermeld. Indien niet aan de omschreven voorwaarden is voldaan worden geretourneerde zaken niet door WX Automatisering aanvaard en door haar ongefrankeerd aan de koper teruggezonden.

7.4 Retourzendingen van geleverde goederen en transport in verband met reparatie en/of bewerking door WX Automatisering geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Artikel 8 – Overmacht

8.1 Indien WX Automatisering tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens de koper kan dat tekortschieten niet aan haar worden toegerekend en is zij derhalve niet in verzuim, indien haar de nakoming van deze verplichting wordt bemoeilijkt respectievelijk onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van WX Automatisering is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten – met name te late of niet-levering – door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, ziekteverzuim van het personeel van WX Automatisering, machineschade, diefstal uit het magazijn van WX Automatisering, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverboden, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, oorlog of daarop gelijkende situaties.

8.2 In geval van overmacht is WX Automatisering bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat deze de nakoming niet langer bemoeilijkt. In geval de overmacht toestand naar redelijke verwachting langer dan zes maanden zal duren of deze reeds zes maanden heeft geduurd is WX Automatisering bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft te zake geen aanspraak op schadevergoeding. WX Automatisering heeft in geval van zodanige ontbinding aanspraak op betaling van de door haar reeds, voor intreding van de overmacht toestand, verrichte prestaties.

Artikel 9 – Garanties; aansprakelijkheid

9.1 In geval de door WX Automatisering geleverde zaken tekortkomingen vertonen verstrekt WX Automatisering zes maanden garantie op fabrieksfouten. Op van derden betrokken zaken en/of bijvoegingen gelden de bepalingen van de eventuele garantie zoals verstrekt door de leverancier van deze zaken. WX Automatisering  zal de koper zoveel mogelijk op de hoogte brengen van de bepalingen van de desbetreffende garantie, in het bijzonder van de geldende garantietermijnen. De garantie vervalt indien koper werkzaamheden en/of wijzigingen uitvoert aan – en/of ondeskundig gebruik maakt van – geleverde zaken. WX Automatisering  staat niet in voor de deugdelijkheid van door haar geleverde gebruikte (tweedehands) zaken. De garantie geldt slechts indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens WX Automatisering (zowel financieel of anderszins), heeft voldaan.

9.2 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde geldt voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege WX Automatisering aan of vanwege de koper – een en ander in de ruimste zin – waarvoor WX Automatisering rechtens aansprakelijk kan worden gehouden – voor zover dwingend rechtelijke bepalingen niet anders meebrengen – het navolgende.

a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.

b. Andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto factuurwaarde -(zijnde de bruto factuurwaarde minus de BTW en eventuele andere overheidsheffingen van de prijs en overige de nettoprijs verhogende factoren, zoals vervoerskosten e.d. als bedoeld in artikel 5 lid 2) – van die leverantie c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.

c. De onder b. genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen te samen die uit de leverantie c.q. dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.

d. Onverminderd het in de aanhef en onder a. tot en met c. bepaalde van dit artikel 9 komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt en waarvan blijkt zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienstverlening en binnen die termijn binnen vijf kalenderdagen na ontdekking schriftelijk aan WX Automatisering is gemeld.

e. Verrekening met niet door WX Automatisering erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.

9.3 De koper vrijwaart WX Automatisering tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, inzake leveranties die WX Automatisering aan c.q. vanwege de koper heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens voor zover de koper aantoont dat WX Automatisering uit hoofde van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de koper voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de koper heeft te vergoeden.

Artikel 10 – Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens WX Automatisering in verband met leveringen van WX Automatisering in ieder geval na twaalf maanden na hun ontstaan.

Artikel 11 – Overeenkomst op afstand

Met de invoering van wetsvoorstel 26861 per 1 februari 2001 naar de Europese richtlijn 97/7/EG, is het de particuliere koper toegestaan zich voor online, telefonisch of schriftelijk bestelde zaken te beroepen op het herroepingsrecht, doch uiterlijk binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelde zaken. Daarbij geldt het navolgende.

a. Kantoor en administratie van WX Automatisering: Klompenmakerstraat 13; 5961KE Horst; telefoon 077 8500959; email info@wxa.nl. Dit is tevens het adres voor service/garantie en overige informatie.

b. De belangrijkste kenmerken van de bestelde zaken zijn in de produktbeschrijvingen opgenomen.

c. Overeengekomen en/of afgegeven prijzen zijn voor levering aan particulieren en/of bedrijven exclusief BTW (zie verder artikel 5).

d. Aflevering geschiedt aan het adres van de koper. Betaling voor aflevering aan particulieren en/of bedrijven geschiedt à contant, per voorruitbetaling of onder rembours.

e. Verpakkings-, verzend- en afleveringskosten zijn niet in de prijs begrepen en worden indien van toepassing apart vermeld.

f. De offertes van WX Automatisering zijn vrijblijvend en in geval van niet beschikbaarheid van zaken is WX Automatisering niet tot levering verplicht (zie verder artikel 2).

g. Voor het herroepen is het tijdig versturen van de schriftelijke herroeping en bestelde zaken afdoende. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van de zaken zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Na ontvangst vergoedt WX Automatisering van origineel verpakte en ongebruikte zaken de volledige koopprijs. WX Automatisering houdt zich het recht voor, voor het gebruik van een zaak tot aan het moment van herroeping, een vergoeding in rekening te brengen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing bij software, CD’s en multimediatoepassingen waarvan het zegel geopend werd, bij op maat voor de koper gemaakte zaken en/of diensten of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (zoals speciale bestellingen met betrekking tot kleur, vorm en uitrusting/opties).

h. Ten aanzien van levering, betaling en garanties zijn de algemene voorwaarden van WX Automatisering onverminderd van toepassing.

 Artikel 12 – Toepasselijk recht, bevoegde rechter

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen WX Automatisering en de koper is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen, ook die welke slechts door een van partijen als zodanig worden beschouwd, worden bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter bevoegd in de plaats van feitelijke of statutaire vestiging van WX Automatisering.

Artikel 13 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie. 

 

Artikel 14 – Gegevensbescherming / Gegevensverwerking (AVG)

WX Automatisering zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening
persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de
persoonsgegevens en WX Automatisering als verwerker.

14.1 WX Automatisering verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de
uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door
WX Automatisering gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant.

14.2 WX Automatisering is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te
schakelen, mits WX Automatisering ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die op WX Automatisering rusten. WX Automatisering blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant.

14.3 WX Automatisering zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese
Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan
de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten
persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant WX Automatisering tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens
worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

14.4 WX Automatisering treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

14.5 WX Automatisering zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:
(i) het datalek;
(ii) de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
(iii) wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
(iv) het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
(v) het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers,
e-mailadressen, toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
(vi) de technische maatregelen die door WX Automatisering zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.

WX Automatisering verstrekt op verzoek van klant nadere informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen. Klant is verplicht om WX Automatisering actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor WX Automatisering aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.


14.6 In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking
verleent WX Automatisering hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien
werkdagen nadat klant WX Automatisering daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door klant aangegeven persoonsgegevens, voor zover klant geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van WX Automatisering.

14.14 WX Automatisering maakt minimaal 1 keer per week een reservekopie van alle persoonsgegevens.

14.8 WX Automatisering verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en
na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. WX Automatisering garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting
tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins
verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor
zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te
openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

14.9 De verplichtingen van WX Automatisering duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover WX Automatisering nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beëindiging van de overeenkomst is klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens.

Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal WX Automatisering de aan haar verstrekt persoonsgegevens vernietigen. WX Automatisering kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

Contact

WX Automatisering
Klompenmakerstraat 13
5961 KE Horst

+31 (0)6-83898219
info@wxa.nl

Contact